Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 23 maja 2018 r.

Firma Ling King Agnieszka Jacek., dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, prezentujemy informacje na temat polityki przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszym dokumencie.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:
Ling King , my, nasze – Firma Ling King Agnieszka Jacek z siedzibą w Białych Błotach, ul. Barycka 37e, 86-005 Białe Błota

Nasi klienci – klienci Firmy Ling King Agnieszka Jacek, którym Firma Ling King Agnieszka Jacek świadczy usługi polegające na nauce języków obcych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Ling King Agnieszka Jacek

Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Ling King Agnieszka Jacek

Słuchacz – osoba fizyczna biorąca udział w kursie prowadzonym przez Ling King Agnieszka Jacek

Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Ling King Agnieszka Jacek.

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient

Strona, nasza strona – www.lingking.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Polityka przetwarzania danych osobowych określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnione osoby pracujące w Ling King Agnieszka Jacek i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz, w przypadku dobrowolnych zgód do momentu ich wycofania. W pozostałych przypadkach ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Firma Ling King Agnieszka Jacek jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE pod adresem:

Ling King Agnieszka Jacek

Barycka 37E 86-005 Białe Błota

TELEFONICZNIE pod numerem telefonu: 793-397-333

MAILOWO pod adresem: biuro@lingking.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie, kiedy kontaktowałeś się z nami w celu uzyskania oferty, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w celu zakwalifikowania słuchacza do konkretnej grupy.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAWARCIE UMOWY

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i dane, które dobrowolnie podajesz nam w celu zakwalifikowania słuchacza do konkretnej grupy.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w umowie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.

MARKETING NASZYCH USŁUG I PRODUKTÓW

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienia formularza umowy.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na biuro@lingking.pl.. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług, z wyłączeniem przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, do których to celów podstawą prawną jest dobrowolna zgoda (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing naszych usług nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na biuro@lingking.pl lub kontaktując się z nami osobiście lub telefonicznie.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy wizerunek Słuchacza w formie fotografii/nagrania, wykonanego w ramach sesji fotograficznej przeprowadzonej w trakcie kursu. W celu zaprezentowania Klientom oraz Potencjalnym Klientom jak wyglądają prowadzone przez nas zajęcia, za Twoją dobrowolną zgodą, opublikujemy fotografie/nagrania na naszej stronie internetowej lub profilu w mediach społecznościach np. Facebook oraz w materiałach promocyjnych np. na plakacie lub broszurze.

Podstawa prawna. Dobrowolna zgoda Klienta, która może być w każdym momencie wycofana. W przypadku nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w powyższym celu.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Ling King Agnieszka Jacek

Udostępniamy twoje dane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Dostawcy usług

Powierzamy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym powierzamy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

ofertowym – przez okres 12 miesięcy
nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 36 miesięcy od dnia zakończenia umowy
marketingu naszych usług i produktów – przez okres trwania umowy, lub, w przypadku dobrowolnej zgody udzielonej przez Klienta, do jej odwołania
wykorzystywania wizerunku – od dnia udzielenia przez Klienta dobrowolnej zgody do momentu jej odwołania
w pozostałych celach wymienionych w pkt. 4 niniejszej polityki – przez okres 12 miesięcy.
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres rodo@lingking.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 793-397-333 lub osobisty w naszej placówce (patrz punkt 3).

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

ZMIANY W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać politykę przetwarzania danych osobowych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.lingking.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila lub dostarczymy w formie papierowej.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.
Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies, powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.lingking.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!