Konkurs

🌟 AKCJA “Literackie Skarby w Parkach” w BYDGOSZCZY! 🌟

Miłośnicy przygód i literatury! Mamy coś specjalnego dla Was i Waszych pociech! Rozpoczynamy unikalną akcję, w której każdy może zostać poszukiwaczem skarbów i jednocześnie uczestnikiem wielkiej językowej przygody.

W tajemniczych zakątkach naszych pięknych Bydgoskich parków w piątek 1 września pojawią się paczki z dwujęzycznymi książkami dla dzieci (angielsko-polskie). Wyjątkowa okazja, by wspólnie z maluchem poszukać skarbu i poćwiczyć angielski! 📚🔍

POST NA FACEBOOKU ➡➡ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E6L9mgQiJR6Q5MsfVVf3WPWxzeS9eT451vtyqUEpaQU6YfCfCFt73WA3wTzWm7cal&id=100039680185881

📸 ALE TO NIE WSZYSTKO! Jeśli uda Wam się znaleźć jedną z książek, możecie bawić się dalej i zdobyć kolejną niespodziankę!

🌠 ZASADY SĄ PROSTE:

  • Znajdź jedną z ukrytych książek w parkach miasta.
  • Wspólnie z rodzicem, rodzeństwem czy przyjacielem stwórzcie zdjęcie opowiadające Waszą historię związana z tym skarbem, robiąc kreatywne zdjęcie (może w tle będzie drzewo, które wygląda jak broda Gandalfa?🧙‍♂️)
  • Udostępnij zdjęcie wraz z kodem skarbu (pod kodem QR) w komentarzu pod konkursowym postem przypiętym na górze strony na naszym Facebooku https://www.facebook.com/lingking.centrumjezykowe/

🏆 10 NAJBARDZIEJ INSPIRUJĄCYCH I POMYSŁOWYCH zdjęć zostanie nagrodzonych świetnym TABLETEM-NOTATNIKIEM GRAFICZNYM! 🎨✍️

🎁 Nagrodę będziecie mogli odebrać osobiście w Centrum Języków Obcych Ling King w Bydgoszczy!

Czy jesteście gotowi na literacką przygodę? Czekamy na Wasze zdjęcia i historie z poszukiwań! Niech językowa przygoda rozpocznie się! 🌍📘💡 Powodzenia! 🍀

Pamiętajcie: Znaleziona książka to Wasz skarb, możecie ją zatrzymać!

#CzytamyDzieciomPoAngielsku #AkcjaBydgoszcz #SkarbyWParkach #DwujęzycznePrzygody

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas poszukiwań i dbajcie o nasze zielone zakątki miasta. Chrońmy przyrodę i cieszmy się wspólnie z językowej zabawy! 🍃🌼📖

Lista parków, w których ukryto książki:

🌳Park nad Starym Kanałem Bydgoskim

🌳 Park Kazimierza Wielkiego

🌳 Park Jana Kochanowskiego

🌳 Park Księżycowy

🌳 Dolina Pięciu Stawów

🌳 Park Jana Henryka Dąbrowskiego

🌳 Park Witosa

⬇ Poniżej znajduje się regulamin konkursu⬇

Regulamin konkursu „Literackie Skarby w Parkach 2023″ organizowanego na Facebooku na profilu Centrum Języków Obcych Ling King (https://www.facebook.com/lingking.centrumjezykowe/)

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Czytamy po angielsku 2023″ (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Miasta Bydgoszcz przez Centrum Języków Obcych Ling King, ul. Barycka 37E, 86-005 Białe Błota (zwanego dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook-owym:

https://www.facebook.com/lingking.centrumjezykowe/

B. UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na następujących zasadach:

a) osoby, które ukończyły 13 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;

b) osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie – w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko / nazwa konta FB) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku uczestników poniżej 13 roku życia) posiada takie konto;

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) Pracownicy Organizatora,

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:  

– zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe);

– podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

– podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

– tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

C. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 01.09.2023 r. (od momentu umieszczenia „ukrytych” książek na terenie Bydgoszczy) do dnia 08.09.2023 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”).

D. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Centrum Języków Obcych Ling King. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

E. NAGRODY

1. W Konkursie przewidzianych jest 10 nagród – tabletów-notatników graficznych. 

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych.

F. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie:

a) By wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wrzucić swoje zdjęcie ze znalezioną książką.

Tablet-notatnik graficzny trafi do 10 osób, które jako opublikują najbardziej kreatywne zdjęcie.

b) każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz – może opublikować jedno zdjęcie.

G. WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU NASTĄPI NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 11.09.2023 r.

1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

2. Laureat zobowiązany jest potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o kontakt z sekretariatem Centrum Języków Obcych Ling King w celu zgłoszenia się po nagrodę.

3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę.

4. Nieodebranie przekazanej Nagrody do 30.09.2023 r. oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody                           i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. Nagroda musi zostać odebrana przez Laureata lub osobę przez niego upoważnioną u placówce Centrum Języków Obcych Ling King po wcześniejszym ustaleniu tego z przedstawicielem Organizatora poprzez kontakt przez profil Organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/lingking.centrumjezykowe/), mailowo pod adresem: biuro@lingking.pl lub telefonicznie pod numerem 793397333.

H. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i do wydania nagrody.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom (nie dłużej niż do 30 wrześnie 2023 r.).

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

B. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

C. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niestawienie się uczestnika po jej odbiór w ustalonym terminie

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 

d) Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

e) postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

f) Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także w serwisie internetowym lingking.pl oraz drogą e-mailową, po przesłaniu przez uczestnika na adres: biuro@lingking.pl prośby o wysłanie Regulaminu Konkursowego.

g) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

h) Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).

 i) Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 j) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie: https://www.facebook.com/lingking.centrumjezykowe

 k) W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator.

 l) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,  i przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!